Zásady zpracování osobních údajů na stránkách nasezdravotnictvi.cz

§ 1 Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů a o osobě poskytovatele
 

(1) Česká lékařská komora důsledně dbá na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních dat zákazníků proto probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy (např. GDPR, zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

(2) V tomto dokumentu informujeme o shromažďování osobních údajů při užívání těchto internetových stránek. Osobní údaje jsou veškeré informace veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo uživatelské chování.

(3) Při užívání těchto stránek nezpracováváme žádné osobní údaje, vyjma těch, které jsou na stránkách automaticky shromažďované technickými prostředky (viz § 4) nebo těch, s jejichž zpracováváním máme váš souhlas.

(4) Správcem údajů ve smyslu čl. 7, odst. 4 GDPR je Česká lékařská komora
Drahobejlova 1019/27
190 00 Praha 9
IČ: 43965024
DIČ: CZ43965024


 

§ 2 Vaše práva a jak je uplatnit

(1) Na požádání vás budeme písemně informovat v souladu s platnými zákony, zda a případně jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na opravu chybných údajů a na doplnění neúplných údajů s ohledem na účel jejich zpracovávání.

(2) Máte rovněž právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to za zákonem stanovených podmínek. Dále máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ačkoli jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo veřejného zájmu.

(3) Zakládá-li se zpracování osobních údajů na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě vašeho souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

(4) Dále máte podle ustanovení zákona právo v odůvodněných případech žádat vymazání svých osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu uvedeného v těchto Zásadách zpracování osobních údajů nebo po dobu, s níž jste vyjádřili samostatný souhlas. Po uplynutí příslušné doby uchování údajů, zejména v případě, že již skončil uživatelský vztah s vámi, vymažeme vaše osobní údaje v souladu s obecnými postupy pro výmaz, nebrání-li tomu zákonné důvody pro uchování údajů (zejména relevantní ustanovení obchodního zákoníku a zákona o daních z příjmů) nebo je delší doba uchovávání údajů nezbytná v konkrétních jednotlivých případech z důvodů našich oprávněných zájmů (plnění našich právních závazků nebo nutnost zpracovávat údaje pro účely stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků). Dále vymažeme vaše osobní údaje, je-li jejich zpracovávání protiprávní z důvodů, které nám nebyly známy, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistuje nadřazený oprávněný zájem. Vaše údaje rovněž vymažeme, budeme-li mít takovou právní povinnost. Naše společnost také zavedla technická opatření s cílem informovat všechny příjemce vašich osobních údajů o vaší případné žádosti o výmaz nebo opravu. To platí pouze v případě, že jsme vaše osobní údaje předali nebo zveřejnili. Všechny odkazy, kopie a replikace vašich osobních údajů budou vymazány.

(5) Můžete nás kdykoli kontaktovat na níže uvedené adrese:

[email protected]

(6) Bez ohledu na jiná opatření k nápravě máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému úřadu, např. v místě podle vaší státní příslušnosti.

Dozorovým úřadem naší společnosti je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz.

(7) Veškeré žádosti o poskytnutí informací, žádosti o sdělení osobních údajů, žádosti o výmaz nebo námitky proti zpracování je možné zasílat e-mailem na adresu [email protected] nebo poštou na adresu uvedenou v § 1 (4).

 

§ 3 Zabezpečení dat

Zavedli jsme přiměřená bezpečnostní opatření k náležité ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem či poskytnutím, pozměňováním nebo zničením.

 

§ 4 Protokolová data

(1) Při užívání internetových stránek neshromažďujeme žádné osobní údaje vyjma údajů, které váš internetový prohlížeč z technických důvodů automaticky předává webovému serveru naší společnosti (dále jen „protokolová data“) a které naše společnost zaznamenává do logových souborů, abyste mohli stránky navštívit.

Jsou to:

 • IP adresa,
 • URL odkazující stránky,
 • datum a čas přístupu,
 • údaje o přístupu,
 • název domény poskytovatele internetového přístupu,
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu/stavový kód HTTP,
 • množství dat přenesených při každé relaci,
 • stránka zasílající požadavek,
 • typ a verze prohlížeče,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk a verze prohlížeče.

(2) Toto jsou výhradně informace, které neumožňují činit jakékoli závěry ohledně fyzické osoby. Protokolová data jsou nutná z technických důvodů kvůli zajištění správného zobrazení obsahu vámi požadovaných internetových stránek a jsou při užívání internetových služeb povinná. Protokolová data se vyhodnocují čistě ze statistických důvodů za účelem optimalizace internetové prezentace naší společnosti a technologií, které ji umožňují. Tato data jsou následně mazána.

(3) Protokolová data se ukládají odděleně od ostatních osobních údajů, které naše společnost při svých jiných aktivitách shromažďuje.

 

§ 5 Soubory cookie

(1) Stejně jako mnoho jiných internetových stránek i naše společnost užívá tzv. „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový server zapisuje na pevný disk ve vašem počítači. Jejich prostřednictvím naše společnost automaticky získává určité údaje, jako je IP adresa, užívaný internetový prohlížeč, operační systém vašeho počítače a vaše připojení k internetu. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v Zásadách užívání souborů cookie.

(2) Naše internetové stránky lze navštívit i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče bývají většinou nastavené tak, aby soubory cookie přijímaly. Při první návštěvě našich stránek jsme vás informovali o užití zcela nezbytných souborů cookie a požádali vás o souhlas s užitím analytických cookie třetích stran. Užívání souborů cookie můžete kdykoli zakázat v nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo odvolat souhlas podle § 9 (1) a v našich Zásadách užívání souborů cookie. Deaktivujete-li soubory cookie, je možné, že některé funkce našich internetových stránek nebudou k dispozici.

 

§ 6 Účel zpracování osobních údajů

(1) Výše uvedené osobní údaje (viz § 1 (3)) budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám je poskytnete, a to pro tyto účely:

 • poskytovat vám naše internetové stránky a zlepšovat kvalitu našich služeb,
 • zajišťovat bezpečnost internetových stránek a sítě, předcházet podvodům nebo zneužití našich IT systémů,
 • pro naše vlastní administrativní účely a účely řízení kvality,
 • pro další účely uvedené na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci nebo na nichž se dohodneme jiným způsobem.

(2) Zpracování osobních údajů je nezbytné výhradě kvůli dosažení výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje nebudeme užívat k marketingovým účelům, nedáte-li k tomu výslovný souhlas. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je – není-li výslovně uvedeno jinak – článek 6 (1) (f) GDPR, zejména náš oprávněný zájem poskytovat vám přístup na naše internetové stránky a zajišťovat jejich bezpečnost, ale také váš oprávněný zájem mít přístup na naše internetové stránky, nebo váš výslovný souhlas podle čl. 6 (1) (a) GDPR.

(3) Pokud by měly být výše uvedené osobní údaje zpracovávány pro jiný než původní účel, budete o tom před jejich dalším zpracováním informováni. Takto máte možnost vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro jiné účely.

 

§ 7 Sdílení osobních údajů

(1) S veškerými údaji, které nám poskytnete, budeme nakládat jako s důvěrnými. Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je nezhodnocujeme jiným způsobem.

(2) Vaše osobní údaje nebudou z principu předávány jiným osobám, nedáte-li k tomu souhlas nebo nemáme-li oprávnění či právní povinnost tyto údaje předat třetí osobě.

(3) Osobní údaje předáváme soudům, finančním úřadům, dozorovým úřadům, je-li to přípustné podle zákona a nezbytné k tomu, abychom dodrželi platné právní předpisy nebo pro účely stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků. Přijmeme veškerá opatření, abychom zajistili vhodné a přiměřené zabezpečení na ochranu vašich osobních údajů.

(4) Využíváme externí dodavatele, kteří pro nás spravují a uchovávají internetové stránky a související data, poskytují nám technickou podporu a zajišťují bezpečnost internetových stránek. Vystupují v pozici zpracovatelů osobních údajů a mohou mít přístup k vašim údajům. Ve všech případech zajišťujeme, že jsou vázáni mlčenlivostí.

(5) Využíváme služby třetích stran jakožto inzerentů bannerové reklamy na našich stránkách.

 

§ 8 Doba uchování údajů

Není-li v okamžiku sběru osobních údajů výslovně uvedena doba jejich uchování (např. při udělování souhlasu), budou vymazány, jakmile přestanou být potřebné k naplnění účelu jejich zpracování, za předpokladu, že neexistuje jiný vážný důvod údaje uchovávat po delší dobu (např. při řešení bezpečnostní události nebo za účelem zablokování IP adresy v případě útoku).