Hlavička
23/05/2022

Komora i nadále požaduje navyšování ceny práce zdravotníků

Česká lékařská komora (ČLK) dlouhodobě usiluje o odpovídající cenu práce nositelů výkonů. Právě nedostatečná cena práce nositelů výkonů je totiž hlavním důvodem nedostatku kvalifikovaných zdravotníků. Na základě požadavků České lékařské komory byla základní minutová sazba nositelů výkonů navýšena o deset procent k 1. 1. 2016, o deset procent k 1. 1. 2021 a o deset procent k 1. 1. 2022 s tím, že od té doby základní minutová sazba bude každoročně navyšována podlé míry roční inflace.

reklama

reklama

ČLK navrhuje navýšení minutové režijní sazby, která zohlední navýšení ceny práce nositelů výkonů. Česká lékařská komora opakovaně poukazuje na potřebu nápravy chyby ve výpočtu režijních nákladů spočívající v nezohlednění navýšení ceny práce u  těch zdravotníků, jejichž práce není zahrnuta přímo do kalkulace nákladů na provedení výkonu, ale je zahrnuta do minutové režijní sazby.

Navýšení základní minutové sazby nositelů výkonů se projevilo u nositelů výkonů uvedených v jednotlivých výkonech, ale neprojevilo u nositelů výkonů, jejichž práce je zahrnuta v minutové režijní sazbě. Jedná se o zejména práci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Navíc se v minutové režijní sazbě nikdy neprojevilo dokonce ani navýšení minutové sazby NLZP zakotvené ve vyhlášce č 439/2008, účinné od 1. 1. 2009. 

Lékařská komora Ministerstvu zdravotnictví v minulosti opakovaně předložila 
připomínky a návrhy na změnu vyhlášky č. 134/1998 Sb., které by chybu napravily. 

reklama

Tyto návrhy byly ze strany ministerstva opakovaně zamítnuty. Nezohlednění navýšení ceny práce zdravotnických pracovníků, jejichž práce je zahrnuta do výpočtu režijních nákladů, vede nejen k nesprávné kalkulaci režijních nákladů, ale fakticky i k nerovnému nastavení úhradových podmínek pro poskytovatele. Z uvedeného důvodu ČLK trvá na svých, v minulosti opakovaně uplatněných, připomínkách a znovu Ministerstvu zdravotnictví předkládá návrh navýšení minutové režijní sazby, jež zohlední navýšení ceny práce nositelů výkonů, 
ke kterému v minulosti opakovaně došlo.

Česká lékařská komora nad rámec již uvedeného nemůže ponechat bez reakce aktuální míru meziroční inflace, která v březnu 2022 činila 12,7 procenta, a rovněž předpokládanou průměrnou míru inflace v roce 2022, která podle odhadu ČNB bude činit více než 12 procent. V posledních více než deseti letech se přitom míra roční inflace pohybovala mezi dvěma a třemi procenty. 

ČLK navrhuje, aby v seznamu zdravotních výkonů bylo zakotveno oprávnění Ministerstva zdravotnictví navyšovat základní minutovou sazbu nositelů výkonů a základní minutovou režijní sazbu minimálně o  průměrnou míru roční inflace.

ČLK ve svých připomínkách k vyhlášce č. 134/1998 Sb. v minulosti opakovaně 
navrhovala, aby v této vyhlášce bylo zakotveno oprávnění Ministerstva zdravotnictví navyšovat základní minutovou sazbu nositelů výkonů a základní minutovou režijní sazbu minimálně o průměrnou míru roční inflace. Tento mechanismus by ministerstvu umožnil pružně reagovat na významnou změnu nákladových položek, kterou předloňská roční míra inflace objektivně nemůže zohlednit. Takovou významnou změnou je nepochybně aktuální míra inflace, jak byla výše zmíněna. ČLK považuje za potřebné, aby byly minutová sazba nositelů výkonů a základní minutová režijní sazba pro rok 2023 navýšeny nad rámec průměrné roční míry inflace v roce 2021, jež činila 3,8 procenta, a to způsobem, který aktuální nákladovou situaci, jež nepochybně potrvá i v roce 2023, adekvátně zohlední. ČLK navrhuje, aby byly minutová sazba nositelů výkonů a základní minutová režijní sazba, které vstupují do výpočtu bodové hodnoty výkonů, navýšeny pro rok 2023 o deset procent.

ČLK navrhuje, aby byla základní minutová režijní sazba pro rok 2023 nad 
rámec nápravy výše popsané chyby navýšena o deset procent.

Přiřazení slova „minimálně“ umožní v následujících letech navyšovat minutovou sazbu nositelů výkonů i minutovou režijní sazbu nad rámec inflace, pokud tato bude vyšší než běžný inflační rámec dvou až tří procent. Je to nutné proto, že roční inflace se v bodových hodnotách projevuje dle dikce SZV s dvouletým zpožděním. 

Všechna zdravotnická zařízení však musejí realizovat vstupní náklady, ve kterých se více než deset procent inflace projevuje už nyní. Zatímco všechny ostatní ekonomické subjekty mají možnost promítnout tyto výrazně zvýšené náklady do cen svých produktů, u zdravotnických zařízení hrazených v rámci systému solidárního zdravotního pojištění tato možnost není. Je zřejmé, že zdravotnická zařízení budou nucena dotovat výrazně zvýšené vstupní náklady nedostatečným ohodnocením zdravotníků. To je pro Českou lékařskou komoru naprosto neakceptovatelné, a proto na svých výše předložených připomínkách trvá. 

 

Autor: Milan Kubek

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama